Samarbejdsvilkår

Version 1.0, 18-07-2017

PIVOT data
v/Peter Amundsen
Lyngholmvej 20
2720 Vanløse
Tlf. +45 50 11 25 02
CVR: 26 15 65 48

Mail: info@pivot-data.dk
www: Pivot-data.dk & Trixenbixen.dk


I nedenstående afsnit er de generelle samarbejdsvilkår for samarbejde og samhandel med PIVOT data, herefter benævnt PIVOT, beskrevet.

Gyldighed

Alle aftaler mellem kunden og PIVOT bliver indgået på grundlag af nærværende samarbejdsvilkår medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

Sådanne ændringer til nærværende samarbejdsvilkår, skal være indskrevet i en specifik og signeret samarbejdsaftale før de har gyldighed.

Medmindre andet er aftalt har afgivne tilbud gyldighed i 30 dage.

Betaling

Betalingsfristen er netto kontant 14 dage fra fakturadato.

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarenter jævnfør Renteloven.

Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder PIVOT sig ret til at stoppe yderligere leverancer indtil årsag er klarlagt og forholdene igen er bragt i orden.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav til PIVOT, som ikke skriftligt er godkendt af PIVOT og har ej heller ret til at tilbageholde nogen del af aftalesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af fakturaen.

Timeregistrering

For opgaver der faktureres på timebasis faktureres pr. påbegyndt ½ time.

For opgaver der udføres som en del at et Klippekort registres timeforbrug pr. påbegyndt 15 minutter. Mindste fakturerede forbrug er én time. For opgaver udført på hverdage udenfor tidsrummet 7:00 til 17:00 beregnes et tillæg på 50 % af den til enhver tid gældende timetakst, hvis kunden ønsker et bestemt tidspunkt for udførelse.

For arbejde udført på lørdage, søndage og helligdage beregnes et tillæg på 100 % af den til enhver tid gældende timetakst, hvis kunden ønsker et bestemt tidspunkt for udførelse.

Kørsel

Kørsel afregnes med normal timetakst plus statens takst for kørte km.

Broafgifter, diæter, overnatning og andre udgifter faktureres med faktisk afholdte udgifter.

Ansvar

PIVOT er erstatningsansvarligt i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af PIVOT med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

• Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.
• PIVOT skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab, tab, som skyldes, at produkter og ydelser leveret af PIVOT ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra PIVOTs side.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

PIVOT er bl.a. forsikret for sit ansvar for:
• Datatab og andet formuetab, med en professionel ansvarsforsikring, med en dækning på op til kr. 5.000.000 pr. forsikrings år.
• Skade på ting, som ITA har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på en anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden sker under eller efter hvervets udførelse og som følge af dette, med en dækning på op til kr. 2.000.000 pr. forsikrings år.

PIVOT forpligter sig til at holde ansvars- og datatabforsikring gældende i hele samarbejdsperioden

Oplyste leveringstider er alene vejledende og PIVOT påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger af forsinket levering

Fortrolige oplysninger

PIVOT er ansvarlig for at fortrolige oplysninger hos kunden ikke kommer videre. Hvis det ønskes, kan der udarbejdes en separat fortrolighedserklæring.

Ejendomsret

Kunden køber retten til selve løsningen, men, medmindre andet er aftalt, forbeholder PIVOT sig retten til genbrug af kode og lignende. Kunden må ikke, uden skriftligt tilsagn fra PIVOT, videregive løsningen til tredje part.

PIVOT har ret til at referere til kunden, og herunder en beskrivelse af løsningsmodellen, på PIVOTs hjemmeside.

Tvister

Ved aftaleindgåelse erklærer kunden sig indforstået med PIVOTs samarbejdsvilkår.

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller vedrører parternes aftale, herunder aftalens fortolkning og gennemførelse, afgøres af de almindelige domstole i Danmark

Eventuelle spørgsmål til disse generelle forretningsbetingelser kan rettes til:
info@pivot-data.dk

Hent samarbejdsvilkår som PDF her.